Familiarizarea studenților cu problematica îmbătrânirii și bătrâneții și a abordării acesteia din perspectivă sociologică. Conștientizarea importanței acestor subiecte pentru lumea contemporană.

Cursul trece în revistă principalele izvoare de drept în domeniul asistenţei sociale din România. Este structurat pe trei unităţi tematice în care sunt prezentate noţiuni juridice de bază, cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială, tipurile de servicii şi beneficii sociale, statutul şi răspunderea juridică a asistentului social. În ultima parte a cursului sunt prezentate normele juridice de ocrotire destinate unor categorii de persoane care pot fi subiecţi ai raporturilor juridice de asistenţă socială: copiii, persoanle cu disabilităţi, persoanele vârstnice şi ocrotirea bolnavilor psihici.

Cursul urmăreşte familiarizarea studentului cu conceptele si noţiunile necesare in analiza statistica a datelor culese in procesul de asistare socială şi cel al cercetării sociologice de teren. Se are in vedere dobândirea unor cunoştinţe elementare de statistică descriptivă şi de testare a ipotezelor de cercetare. Prin exemplele şi aplicaţiile utilizate se urmăreşte scoaterea în evidenta a rolului statisticii în profesia de asistent social. Tot aici se introduc şi primele noţiuni de utilizare a pachetului informatic SPSS Statistical Package for Social Scientists

Procesualitatea muncii de asistare: demersul de evaluare iniţială, stabilirea obiectivelor de intervenţie, generarea planului de intervenţiei, implementarea intervenţiei şi finalizarea muncii de asistare.  Contractul în asistenţa socială. Comunicarea empatică şi bariere în comunicare. Metode de intervenţie în practică socială: centrarea pe sarcină şi centrarea pe soluţie. Metode, tehnici şi instrumente în asistenţa socială: observaţia, ancheta socială, interviul, studiul de caz. 

Cursul își propune să demonstreze înţelegerea rolului asistentului social şi a posibilităţilor sale de intervenţie în cadrul legislativ şi administrativ actual. Pe durata practicii, studentul urmează să se familiarizeze cu modul de funcţionare a reţelei de organizaţii şi instituţii care oferă asistenţă socială;  să utilizeze metoda observaţiei; să conștientizeze nevoile şi valorile diferitelor categorii de beneficiari ai asistenţei sociale; să coreleze principiile codului deontologic al profesiei de asistent social cu situaţiile de intervenţie practică; să interiorizeze valorile, principiile şi normele specifice codului deontologic al profesiei de asistent social; să observe realităţile socio-umane cu care vin în contact pe durata practicii (persoane, grupuri, comunităţi etc.); să conştientizeze caracterul umanist şi responsabilitatea pe care le presupun profesia de asistent social; să înceapă procesul de autocunoaştere şi autodezvoltare profesională; să coreleze cunoştinţele teoretice şi metodologice cu situaţiile de învăţare practică; să întocmească raportul de practică conform structurii prestabilite și să îl susțină public.

Cunoaşterea şi înţelegerea contextelor şi rolurilor, precum şi a conceptelor, metodelor şi a discursului/limbajului specific diverselor situaţii de comunicare profesională în mediul academic de limba engleză, cu accent pe situaţia retorică, formele de comunicare scrisă şi orală, etapele procesului de scriere şi produsele scrisului academic, precum şi pe deontologia profesională

Prezentarea mecanismului de funcţionare a economiei de piaţă și familiarizarea studenţilor cu categoriile economice fundamentale specifice micro și macroeconomiei.

·         Să însuşească corect conceptele şi categoriile fundamentale ale știinșei economice

·         Să identifice relaţiile principale dintre fenomenele şi procesele economice, sensul şi natura acestora

·         Să dezvolte abilităţi analitice de bază 

          Să dezvolte abilităţi argumentative