Cursul oferă noțiuni introductive cu privire la consilierea scolara și la practica asistenței sociale in scoli. Cursul abordează câteva dintre cele mai frecvente probleme identificabile în şcoli şi licee. Perspectivele de abordare sunt: sistemică, ecologică, holostică. Şcoala, familia şi comunitatea sunt concepute ca un contimuum complex. Temele abordate sunt tratate atât teoretic cât şi metodologic, cursul oferind astfel, atât clarificări conceptuale cât şi repere pentru intervenţia de specialitate.

Obiective generale și specifice ale discipliei: 

Dobâdirea de cunoştinţe, abilităţi și competențe necesare unui management eficace al resurselor umane, financiare, materiale şi de timp, existente în organizaţii şi instituţii furnizoare de servicii sociale în sens larg (de asistență socială, medico-sociale și socio-educative). 

Cunoaşterea şi înţelegerea funcţiilor managementului serviciilor sociale, a practicii manageriale, a contextului în care se desfăşoară procesele manageriale, a interrelaţionării dintre acestea şi celelalte dimensiuni majore ale spaţiului managerial – nivelurile de decizie managerială şi funcţiunile organizaţiei/ instituţiei de asistenţă socială.

Cursul oferă noţiuni introductive cu privire la organizarea comunităţii, respectiv modele de intervenţie în cadrul comunităţii.

  • Formarea bazei teoretice si practice in dezvoltarea comunitara.
  • Familiarizarea cu conceptele de comunitate, organizatie comunitara.
  • Capacitatea de a stabili nevoile comunitatii precum si de a evalua resursele acesteia si, pornind de la evaluarile facute, realizarea de proiecte in folosul comunitatii vizate.
  • Cursul ajuta studentul in intelegerea rolurilor, responsabilitatilor si valorilor pe baza carora actioneaza asistentul social in dezvoltarea comunitatii.

Formarea unei bazei teoretice şi practice de cunoştinţe privind protecţia socială a diferitelor categorii de populaţie şi răspunsurile principalelor forme de protecţie socială la riscurile sociale. Clarificarea noţiunilor de politică socială şi protecţie socială, principiile şi mecanismele politicii sociale. Intelegerea importanţei politicii sociale pentru îndeplinirea rolurilor asistentului social în stabilirea şi respectarea drepturilor persoanelor şi familiilor la beneficii şi servicii sociale.Crearea contextului prin care să se dezvolte capacitatea de aplicare a cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor de relaţionare cu beneficiarii servicilor de asistenţă socială.

Corelarea cunostintelor teoretice si metodologice cu situatiile de invatare practica.

Formarea abilitatilor necesare pentru utilizarea metodelor de lucru specifice asistentei sociale cu individul, familia, grupul si comunitatea.

Dezvoltarea capacitatii de autoevaluare si autocunoastere la nivelul fiecarui student