Tantárgy bemutatása:

A tantárgy elméleti ismeretet nyújt a szociális munkában használható csoportok megszervezésére és vezetésre vonatkozó. Az elméletet számos gyakorlatból vett példa és esettanulmány teszi hozzáférhetőbbé. Kérdések és feladatok segítik az anyag jobb megértését és elmélyítését.

 

Célkitűzés

·         A diákok megértsék a csoport dinamikai történéseit

·         El tudják különíteni a manifeszt és a látens történéseket.

·         Meg tudjanak szervezni egy ambuláns csoportot.

·         Csoport módszereket és technikákat ismerjenek.

·         Csoport vezetési technikákat ismerjenek.

·         Szociális munkásként képesek legyenek a csoportokkal való munka módszertanát hatékonyan alkalmazni.


ALM_2401.docxALM_2401.docx

Însuşirea informaţiei de specialitate din domeniul protecţiei sociale, a recuperării şi a integrării persoanelor cu dizabilităţi.

Familiarizare cu specificul muncii de asistenţă socială în domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi.

Cunoaşterea legislaţiei din domeniu şi a serviciilor sociale existente.

Dezvoltarea capacităţilor cognitive de analiză, sinteză si comparaţie privind politicile sociale şi strategia pe plan internaţional/european privind persoanele cu dizabilităţi.

Formarea unor mentalităţi si atitudini pozitive si empatice faţă de persoanele cu dizabilităţi, însuşirea metodelor de promovare a integrării sociale.

kovetelm_tarsint_tav_2020.dockovetelm_tarsint_tav_2020.doc

Tantárgy bemutatása:

 A kurzus alapgondolata, hogy a drogfogyasztás adaptációs probléma, és a deviancia egyik formájának tekinthető. A pszichoaktív szerhasználatot komplex problémaként értelmezzük, több tényező összjátékának eredménye. Tárgyalni fogjuk a drogfogyasztó egyén, a szer és a környezet jellemzőit. Górcső alá vesszük a drogos karrier alakulását.

Választ keresünk arra, hogy miért terjed nálunk is a kábítószer. Az információk az egészséges életmódra vonatkoznak, a veszélyekről józanul tájékoztatnak és ismertetik a jelenséggel kapcsolatos társadalmi háttértényezőket. Rámutatunk arra, hogy a jelenség leghatékonyabb kezelése a megelőzés.

A tantárgy célja:

·         A diákok megértsék a szenvedélybetegségek pszichológiai hátterét.

·          Megismerjék a szerfüggőség fogalmi keretét.

·         Tájékozódjanak a szenvedélybetegségek fajtái között.

·         Felismerjék a veszélyeztető tényezőket és veszélyeztetett csoportokat.

·         Szociális munkásként segítséget tudjanak nyújtani a függőségek megelőzésében és kezelésében.

 

1.4. A tantárgy téma szerint felosztása

A tananyag négy modulba szerveződik: SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK: elméleti keret, SZENVEDÉLYBETEGSÉGEK: típusai, A MEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI, GYÓGYÍTÁS ÉS UTÓKEZELÉS.

ALM_2402.docxALM_2402.docx

44 óra terepgyakorlat  szkszolgáltatást nyújtó intézményeknél + 12 óra szakmai szupervízió